0
00 Kč
Celkem0 Kčbez DPH
Pokračovat do košíku

Soutěžte s námi na FB o celkem 18 000 Kč!

Plánujete kupovat okna nebo dveře? Pak by se vám určitě líbilo je získat levněji. Zapojte se do naší facebookové soutěže k 10 letům Skladovek a vyhraje 10 000, 5000 nebo 3000 Kč na nákup nových oken nebo dveří na e-shopu skladova-okna.cz
Do soutěže se může soutěžící zapojit nejpozději v pondělí 14. srpna 2023 včetně. 
 
Chci soutěžit

Pravidla Facebook soutěže o pěněžní odměnu od Skladových oken

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Facebook soutěže na profilu Skladová okna na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům (bude-li takové zkrácené znění v případě dané soutěže) je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejným způsobem, jako byla uveřejněna tato pravidla.

1. Pořadatelem soutěže je:

TT HOLDING, a.s. se sídlem: Tišnovská 2029/51, Kuřim PSČ: 664 34, IČ:24171034 web: www.ttholding.cz.

2. Termín a místo konání soutěže, vyhlášení soutěže:

Soutěž probíhá od 31. července 2023 do 14. srpna 2023 do 23 hodin 59 minut. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se vyhlašuje na facebookové stránce Skladová-okna.cz (dále jen „FB stránka/y Skladová okna“).

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Jednáním v rozporu s pravidly soutěže je např. poskytnutí nepravdivých či zavádějících údajů pořadateli soutěže. I když osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži splní některé či všechny podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní úkol v komentářích pod příspěvkem. Úkol je následující: Poslat do komentářů fotku svých starých oken nebo dveří, které soutěžící potřebuje vyměnit. K fotce napíše popisek s důvodem, proč bychom ho měli vybrat. Další podmínkou je příslib poslání fotek namontovaných nových oken/dveří, které na základě výhry na našem e-shopu nakoupí. Vítězem se stane soutěžící, kterého určí porota určená z řad organizátora soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne do dvou dnů od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cenou pro výherce sleva 10, 5, a 3 tisíce Kč na nákup nových oken nebo dveří na e-shopu https://www.skladova-okna.cz. Výherce bude oznámen na FB stránce Skladová okna formou soukromé zprávy adresované výhercům. Pokud do tří dnů výherce nezareaguje na výzvu k předání kontaktních údajů předáním svých správných a kompletních kontaktních údajů pro tento účel, bude výhra postoupena dalšímu výherci v pořadí, jehož určí pořadatel soutěže. Pokud se výhru nepodaří předat žádnému výherci (ani dalšímu výherci v pořadí), a to z důvodu na straně výherců, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Zpracování osobních údajů
Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků, které jsou nezbytné pro pořádání, vyhodnocení a ukončení soutěží, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Pořadatel je v roli správce osobních údajů.

Pořadatel pro výše uvedené účely zpracovává osobní údaje, kterém mu byly účastníkem poskytnuty, a to zejména jméno, příjmení, případně přezdívku na sociální síti a odkaz na jeho účet, sdílenou fotografii, video nebo jiný druh příspěvku. V případě výherce soutěže se budou zpracovávat další nezbytné osobní údaje k předání výhry. Osobní údaje účastníků se zpracovávají na základě právního titulu splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů probíhá do doby ukončení jednotlivé soutěže, která končí předáním výhry výherci. Následně jsou osobní údaje ostatních účastníků vymazány nebo anonymizovány s nemožností identifikace soutěžících z interní databáze pořadatele, která může být pro jednotlivou soutěž zřízena, ledaže je dále uvedeno jinak v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie výherce. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje výherce i po převzetí výhry pro účely prokázání, že mu výhra byla předána, a to ve formě dokladu o předání. Toto zpracování bude probíhat po dobu tří let. Dále může pořadatel osobní údaje výherce zpracovávat pro účely splnění právních povinností, které na něj dopadají. Osobní údaje výherce si pořadatel může ponechat i z důvodu ověření identity výherce při uplatnění výhry.

Ustanovení těchto pravidel o užívání soutěžní fotografie výherce tím nejsou dotčena a aplikují se přednostně.

Účastník má právo:
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej pořadatel vyžaduje;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
na přístup k osobním údajům;
na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů;
na výmaz osobních údajů, pokud se na správce nevztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů;
na omezení zpracování osobních údajů; na přenositelnost osobních údajů;
podat stížnost u dozorového orgánu, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese: www.uoou.cz.

Více informací o zpracování osobních údajů a právech je možné získat za pomoci kontaktních údajů uvedených v odstavci 1 výše. Některá výše uvedená práva subjektů údajů mohou být z důvodu povahy a druhu prováděného zpracování osobních údajů realizována pouze z části nebo vůbec.

Osobnostní práva
Svou účastí v soutěži účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), na/v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami a aktivitami, a to v souvislosti s užíváním fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel.


Je-li účastník soutěže zobrazen na soutěžní fotografii, pak výslovně souhlasí i s užíváním své podoby takto zobrazené na soutěžní fotografii, a to v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel.

Je-li na soutěžní fotografii zobrazena jiná fyzická osoba než účastník soutěže, odpovídá účastník soutěže pořadateli soutěže za to, že osoba zobrazená na fotografii souhlasí s užitím její podoby takto zobrazené na soutěžní fotografii, a to v souvislosti s užíváním soutěžní fotografie/vítězné fotografie podle těchto pravidel. Pokud by souhlas osoby zobrazené na soutěžní fotografii nebyl dán či nebyl dán v rozsahu nutném pro užívání soutěžní fotografie v souladu s těmito pravidly, pak soutěžící odškodní pořadatele soutěže za veškeré újmy a škody v souvislosti s tím vzniklé.

7. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php . Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet).

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový účet profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož příspěvek nebo soutěžní fotografie vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Kuřimi dne 31. července 2023.

Od našich zákazníků

Jak ověřujeme recenze?

Jitka V.

„Objednávali jsme od Vás již podruhé, díky první kladné…“

„Objednávali jsme od Vás již podruhé, díky první kladné zkušenosti. První objednávkou bylo již před 8lety okno do koupelny…“

p. Bílek

„Pan Bílek u nás okna kupoval už vícekrát…“

„Pan Bílek u nás okna kupoval už vícekrát. Protože potřebuje okna v jiném barevném provedení, než máme skladem…“

T. Zouhar

„Zákazník si v konfigurátoru navrhl a objednal:…“

„Zákazník si v konfigurátoru navrhl a objednal: 6komorové plastové vchodové dveře PREMIUM s izolačním dvojsklem včetně teplého meziskelního (distančního) rámečku,…“

M. Přibyl

„Děkuji týmu skladova-okna.cz za skvělou a bezchybnou…“

„Děkuji týmu skladova-okna.cz za skvělou a bezchybnou komunikaci a kvalitu oken při realizaci mého projektu včelínu.…“

J. Štěpánek

„S Vaším obchodem jsem velice spokojený…“

„Dobrý den, s Vaším obchodem jsem velice spokojený. Nákup probíhal úplně bez problémů a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvořil objednávku, na základě mé objednávky mě druhý den…“

Z. Konečná

„Čas letí jako voda, je to právě rok co jsem oslovila…“

„Dobrý den, čas letí jako voda, je to právě rok co jsem oslovila e-shop Skladová okna. Pořídila jsem francouzské okno se vstupem na zahradu. Okno povýšilo můj dům o vyšší úroveň…“

S. Formánková

„S nákupem oken u Vaší firmy jsme spokojeni…“

„Dobrý den, posílám hodnocení a přiložené fotografie oken, které jsme si u Vás loni pořídili. S nákupem oken u Vaší firmy jsme spokojeni. Dodání bylo dle domluveného termínu…“

Montáž vnitřních žaluzií v Kuřimi

„Naši technici zaměřili a namontovali…“

„Naši technici na přání zákazníka zaměřili a namontovali vnitřní lamelové žaluzie v Kuřimi, kde nově nabízíme i tuto službu!…“

Zkušenosti zákazníků s našimi okny